+389 70 262 570
info@gorvik.mk
Христо Татарчев бр. 21А/4, Скопје

Нашата анализа е Вашиот

ФИНАНСИСКИ резултат

Нудиме едноставна регистрација на фирма без скриени трошоци

Повеќе

Your Heading

Наша Експертиза

IT Сектор
Здравствени организации
Мало и големо-продажба
Градежништво
Маркетинг агенции
Туристички агенции

ФИНАНСИСКИ Услуги


Сите видови услуги кои ви ги нудиме се регулирани со договор во кој ќе бидат дефинирани меѓусебните права и обврски, се дефинира износот на надоместокот за извршените услуги опфатени со договорот, кој ќе зависат од обемот и сложеноста на работата.

Финансиско сметководство

 • Превземање на документација:
  • Фактури (Влезни и излезни)
  • Изводи (Денарски и девизни)
  • Благајна
  • Патни налози
 • Девизно работење
 • Подготовка и изработка на плата
 • Пријава и одјава на вработени
 • Пресметка на даноци

Материјално сметководство

 • Влезни калкулации и следење на залиха
 • Евиденција на основни средства
 • Усогласување на финансиско и материјално сметководство

Даночен консалтинг

 • Персонален данок на доход
 • Данок на добивка од непризнаени расходи
 • Данок на добивка врз основа на вкупен приход
 • Данок на додадена вредност – ДДВ
 • Данок на имот
 • Данок на наследство и подарок
 • Данок на промет на недвижности и права

Основање на друштво

Со ГОРВИК основање на ново друштво е брзо и едноставно! Потребни ни се следниве информации:
 • Назив на новото Друштво
 • Име/Презиме на Основачот/те
 • Име/Презиме на Управител
 • ЕМБГ и бр.ЛК на Управител
 • ЕМБГ и бр.ЛК на Основачот/те
 • Шифра на дејност
 • Основачки влог (5000 евра во основни с-ва или пари)
 • Електронско сандаче

Промена на податоци во ЦРМ

 • Регистрација на трговско друштво
 • Промена на назив
 • Промена на адреса
 • Промена на управител
 • Промена на лични податоци
 • Пристапување и истапување на содружник
 • Пренос на удели
 • Зголемување на основачкиот влог
 • Ликвидација на друштво

Административни услуги

 • Составување на одлуки
 • Составување на договори
 • Составување на полномошно
 • Составување на сите видови поднесоци со кои се започнуваат постапките: барања, предлози и др.
 • Совети за управување со трошоците, расходите, приходите се со цел успешност на деловното работење
 • Стучни совети за финансиска конструкција на деловниот зафат
 • Стручни совети во надворешно-трговското и девизно работење

За Нас

ГОРВИК ДООЕЛ Скопје

ПРОФЕСИОНАЛНОСТА ПРЕД СЕ!

ГОРВИК ДООЕЛ Скопје повеќе од 2 децении е партнер кој делува во насока на растот и напредокот на бизнисот на нашите клиенти. Долгогодишното работење ја потврди нашата определба за деловна сигурност и доверливост во работењето со нашите клиенти.

Работата на сметководството е од исклучително значење за вашата финансиска состојба. Ние ви нудиме висока професионалност, квалитет, сигурност, навременост и точност на услугите. Користејќи ја нашата услуга, Вие може да се фокусирате на вашиот бизнис, а ние сме сигурен партнер кој се грижи за законската и точна евиденција на деловните книги.

gorvik-novo-kocka-inverse-removebg-preview

Контакт